Kontakt

Wolle jo mear witte oer de projekten, ús fyzje op de ûntwikkeling fan de Tsjûkemar, de mooglikheden om yn de krite te rekreëarjen of oer ûndernimmen yn de regio? Nim dan kontakt mei ús op troch it formulier op dizze side te brûken. Of nim fuortdaliks kontakt op mei immen fan it bestjoer.

Nim kontakt mei ús op!