Bestjoer

Sûnt 31 desimber 2019 bestiet it bestjoer fan de Klub fan Oanjagers fan de Tsjûkemar út de folgjende minsken.

Frans Heesen, Dolsterhuzen
Foarsitter
Guus Verhoef, Eastersee
Sikretaris en tydlik ponghâlder
Ronald Huese, Ychtenbrêge
Bestjoerslid
Harm de Jong, Aldeouwer
Bestjoerslid

De Klub fan Oanjagers wurdt stipe troch de folgjende minsken.

Eric Schrauwen, De Jouwer
Oaljemantsje
Sjoerdtje de Visser, Follegea
Oaljemantsje
Marjolein Remeeus, Skerpenseel
Sekretariaat
Jacobus de Boer – Adema, Bantegea
Webside en fotografy