Struktuer

Sintraal yn de organisaasje stiet de Oerlisgearkomste fan de stjoergroep fan de Klub fan Oanjagers fan de Tsjûkemar; dy komt ienris yn de moanne gear. It binne de fertsjintwurdigers fan de Pleatslike Belangen en fan de Undernimmersferienings, yn oparbeidzjen mei fertsjintwurdigers fan de oare partijen: gemeente De Fryske Marren, Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rekreaasjeskip De Marrekrite.

De Klub fan Oanfiterders is dwaande mei in stikmannich projekten. Soms wurdt dêr noch oan arbeide, yn in inkeld gefal is it al útfierd. Survivalbaan Eastersee is de earste leat oan de beam.

Wurk- en projektgroepen

Foar elts projekt wurdt in Wurk-of projektgroep gearstald dy’t útein set mei de begelieding en útfiering. De groepen wurde oanstjoerd troch in bestjoerslid fan de Stifting Klub fan Oanfiterders fan de Tsjûkemar. Wurk-of projektgroepen wurde út de Stifting wei skewield mei stipe troch in oaljemantsje en, as dêr ferlet fan is, mei gearkomstefasiliteiten.