Subsydzjejouwers

Yn de snuorje fan april 2016 oant en mei juny 2018 hat de Club fan Oanjagers fan de Tsjûkemar foar de ûntwikkeling en (foar in part) de útfiering fan syn projekten in subsydzje fan it Iepen Mienskipsfûns Fryslân, Grutte Maatskiplike Ynysjativen, ta syn foldwaan hân.

Yn de snuorje fan jannewaris 2019 oant en mei …. Hat de Club fan Oanjagers in twadde subsydzje fan de Provinsje Fryslân krigen, mei it doel om it projektplan ‘Grutte Ynysjativen út de mienskip: pilot Tsjûkemar’ út te fieren.