Gearkomstedata Klub fan Oanjagers

De oerlisgearkomsten fan de Klub fan Oanjagers fan de Tsjûkemar fine eltse moanne plak yn Hotel-Restaurant “Tjongervallei” yn Dolsterhuzen, fan 16.00 oere ôf.

20 july 2023
14 septimber 2023
12 oktober 2023
9 novimber 2023
14 desimber 2023
18 jannewaris 2024
15 febrewaris 2024
14 maart 2024
18 april 2024
16 maaie 2024
13 juny 2024
en 18 july 2024