Gearkomstedata Klub fan Oanjagers

De oerlisgearkomsten fan de Klub fan Oanjagers fan de Tsjûkemar fine eltse moanne plak yn Hotel-Restaurant “Tjongervallei” yn Dolsterhuzen, fan 16:30 oere ôf.

Yn ferbân mei Korona besjocht it bestjoer elke moanne hoe en hokker gearkomsten plak fine kinne.

17-06-2021
15-07-2021