Gearkomstedata Klub fan Oanjagers

De oerlisgearkomsten fan de Klub fan Oanjagers fan de Tsjûkemar fine eltse moanne plak yn Hotel-Restaurant “Tjongervallei” yn Dolsterhuzen, fan 16:30 oere ôf.

Yn ferbân mei Korona besjocht it bestjoer elke moanne hoe en hokker gearkomsten plak fine kinne.

16-09-2021
14-10-2021
18-11-2021
16-12-2021
13-01-2022
17-02-2022
17-03-2022
21-04-2022
19-05-2022
16-06-2022
14-07-2022