Survivalbaan Eastersee

16 September 2019

De survivalbaan yn Eastersee is op freed 13 september 2019 offisjeel iepene troch wethâlder Frans Veltman fan de gemeente De Fryske Marren. Al yn 2015 is in fanatike groep sportleafhawwers en atleten mei it plan kommen om yn oparbeidzjen mei de Wurkgroep Eastersee mei te liftsjen yn it boargerynysjatyf fan de Klub fan Oanfiterders fan de Tsjûkemar om it sportive oanbod yn de krite breder te meitsjen. Sadwaande kaam der in kâns om in hindernisbaan op te setten yn Eastersee. Om dizze “dream” wier te meitsjen is der trije jier lang dreech arbeide oan de realisaasje en binne der gâns plannen en ideeën ynbrocht. Dat hat fan dy gefolgen west, dat der in Stifting Survivalbaan Eastersee tastânkommen is op 28 novimber 2018.

Stifting Survivalbaan Eastersee

De stifting hat as doel om de survivalbaan yn te setten foar it jaan fan survivaltrenings en yndekundekommers-aktiviteiten en foar de mooglikheit om de baan yn eigen behear of troch de professionele partners eksploitearje te litten. Sa wurdt der mear ferskaat oan sportive aktiviteiten yn de krite oanbean. Folwoeksenen en bern wurde entûzjast makke om oan de survivalsport mei te dwaan. De survivalsport is in sport dy’t liif en geast útdaget en jin oer grinzen hinnegean lit dy’t men sels noch net foar mooglik hâlden hie. Alhiel yn dizze tiid fan digitale ferdivedaasje is dit in sportive oantrún dy’t tige wolkom is. Hjiroan kin en wol de stifting graach in bydrage leverje.

Gean foar mear ynformaasje nei it webstee fan Stifting Survivalbaan Eastersee.