Gebietsûnderwiis

10 December 2019

Gebietsûnderwiis yn de Tsjûkemar-krite betsjut de ferbining mei de eigen krite foarinoar krije by de bern op de basisskoallen. En sadwaande de betrutsenens by har libbensomjouwing grutter te meitsjen. Fjouwer learlinen dy’t op skoalle begjinne, binne it middel om de krite ta de skoallen yn te krijen en de skoallen ta de krite yn. It gebietsûnderwiis kriget sa in fêst plak yn it basisûnderwiis yn de krite.