Project Buorkjen mei Wearde

Buorkjen mei Wearde

In stikmennich jonge boeren foarmje mei de Klub fan Oanjagers de wurkgroep “Buorkjen mei Wearde”. De sintrale fraach dêr’t sy oer gear binne, is: […]

Besjoch projekt  

Gebietsûnderwiis

Gebietsûnderwiis yn de Tsjûkemar-krite betsjut de ferbining mei de eigen krite foarinoar krije by de bern op de basisskoallen. En sadwaande de betrutsenens by […]

Besjoch projekt  

Dei-rekreaasje Ûlesprong

Dei-rekreaasje Ûlesprong draacht by oan de Tsjûkemar as bestimmingsmar. Der lizze konkrete kânsen foar dei-rekreaasje. Ien ûnderdiel dêrfan is de realisaasje fan in Kabelwetterskibaan, […]

Besjoch projekt  

Survivalbaan Eastersee

De survivalbaan yn Eastersee is op freed 13 september 2019 offisjeel iepene troch wethâlder Frans Veltman fan de gemeente De Fryske Marren. Al yn […]

Besjoch projekt  

Panoramaplakken

It projekt ‘Kultuerrûte’ wol derop ta om lân en wetter meiinoar te ferbinen. Betrutsenen hawwe de Stifting Kulturele Rûte Tsjûkemar oprjochte. Sy meitsje regelmjittich […]

Besjoch projekt  

Súdeast-igge

Fyts- en kuierrûtes by de suderigge lâns lizze deun oan de wetterkant. Op oare plakken lizzen de fyts- en kuierrûtes fier fan de mar […]

Besjoch projekt  

Swimmersstee Headammen

De Headammen lit in privaat-publyk ynysjatyf út de mienskip wei sjen. De wettersportferiening WVS fan Sint Nyk wol, as eigner fan it wetter en […]

Besjoch projekt  

It lêste nijs

8 March 2022 Kinderen krijgen les over eigen regio

Kinderen krijgen les over eigen regio

De kinderen van elf basisscholen rond het Tsjûkemar krijgen de komende jaren les over hun eigen regio onder de noemer Jong Tsjûkemar.

Lês mear ...
2 March 2022 Berentocht sloeproeien 2022

Organisatie Berentocht Sloeproeien geeft groen licht

De derde editie van de Berentocht Sloeproeien op de Tsjûkemar en Tjonger vindt op zaterdagmiddag 9 juli 2022 plaats.

Lês mear ...
19 January 2022 Stand van Zaken 2021

De Stand van Zaken op 28-12-2021

Ook in 2021 is de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar actief geweest met diverse projecten. Download onze “Stand van Zaken” voor meer info!

Lês mear ...
20 December 2021 De Fryske Marren luidt massaal de klokken tijdens jaarwisseling

De Fryske Marren luidt massaal de klokken tijdens oud en nieuw

Op 1 januari worden ongeveer dertig kerkklokken en klokkenstoelen in gemeente De Fryske Marren van middernacht tot 00.30 uur geluid.

Lês mear ...