Project Buorkjen mei Wearde

Buorkjen mei Wearde

In stikmennich jonge boeren foarmje mei de Klub fan Oanjagers de wurkgroep “Buorkjen mei Wearde”. De sintrale fraach dêr’t sy oer gear binne, is: […]

Besjoch projekt  

Gebietsûnderwiis

Gebietsûnderwiis yn de Tsjûkemar-krite betsjut de ferbining mei de eigen krite foarinoar krije by de bern op de basisskoallen. En sadwaande de betrutsenens by […]

Besjoch projekt  

Dei-rekreaasje Ûlesprong

Dei-rekreaasje Ûlesprong draacht by oan de Tsjûkemar as bestimmingsmar. Der lizze konkrete kânsen foar dei-rekreaasje. Ien ûnderdiel dêrfan is de realisaasje fan in Kabelwetterskibaan, […]

Besjoch projekt  

Survivalbaan Eastersee

De survivalbaan yn Eastersee is op freed 13 september 2019 offisjeel iepene troch wethâlder Frans Veltman fan de gemeente De Fryske Marren. Al yn […]

Besjoch projekt  

Panoramaplakken

It projekt ‘Kultuerrûte’ wol derop ta om lân en wetter meiinoar te ferbinen. Betrutsenen hawwe de Stifting Kulturele Rûte Tsjûkemar oprjochte. Sy meitsje regelmjittich […]

Besjoch projekt  

Súdeast-igge

Fyts- en kuierrûtes by de suderigge lâns lizze deun oan de wetterkant. Op oare plakken lizzen de fyts- en kuierrûtes fier fan de mar […]

Besjoch projekt  

Swimmersstee Headammen

De Headammen lit in privaat-publyk ynysjatyf út de mienskip wei sjen. De wettersportferiening WVS fan Sint Nyk wol, as eigner fan it wetter en […]

Besjoch projekt  

It lêste nijs

14 December 2022

Leden van Provinciale Staten bij Kitesurfzone

Op uitnodiging van de Club van Aanjagers hebben leden van de Provinciale Staten de mogelijke kitesurfzone in Delfstrahuizen bezocht.

Lês mear ...
17 November 2022

Raadsleden op bezoek bij Club van Aanjagers

Een vijftiental raadsleden zijn door de Club van Aanjagers bijgepraat over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de toekomstplannen.

Lês mear ...
29 August 2022 Composteren bij de boer

Composteren bij de boer

Grasmaaisel, bladeren en hekkelspecie worden voor een groot deel niet meer afgevoerd, maar door boeren verwerkt tot compost.

Lês mear ...
15 June 2022 Bestuur Club van Aanjagers van de Tsjûkemar

Voorbeeld voor gemeentebeleid

Gemeente De Fryske Marren noemt de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar als voorbeeld van participatie tussen burgers en de overheid.

Lês mear ...