Project Buorkjen mei Wearde

Buorkjen mei Wearde

In stikmennich jonge boeren foarmje mei de Klub fan Oanjagers de wurkgroep “Buorkjen mei Wearde”. De sintrale fraach dêr’t sy oer gear binne, is: […]

Besjoch projekt  

Gebietsûnderwiis

Gebietsûnderwiis yn de Tsjûkemar-krite betsjut de ferbining mei de eigen krite foarinoar krije by de bern op de basisskoallen. En sadwaande de betrutsenens by […]

Besjoch projekt  

Dei-rekreaasje Ûlesprong

Dei-rekreaasje Ûlesprong draacht by oan de Tsjûkemar as bestimmingsmar. Der lizze konkrete kânsen foar dei-rekreaasje. Ien ûnderdiel dêrfan is de realisaasje fan in Kabelwetterskibaan, […]

Besjoch projekt  

Survivalbaan Eastersee

De survivalbaan yn Eastersee is op freed 13 september 2019 offisjeel iepene troch wethâlder Frans Veltman fan de gemeente De Fryske Marren. Al yn […]

Besjoch projekt  

Panoramaplakken

It projekt ‘Kultuerrûte’ wol derop ta om lân en wetter meiinoar te ferbinen. Betrutsenen hawwe de Stifting Kulturele Rûte Tsjûkemar oprjochte. Sy meitsje regelmjittich […]

Besjoch projekt  

Súdeast-igge

Fyts- en kuierrûtes by de suderigge lâns lizze deun oan de wetterkant. Op oare plakken lizzen de fyts- en kuierrûtes fier fan de mar […]

Besjoch projekt  

Swimmersstee Headammen

De Headammen lit in privaat-publyk ynysjatyf út de mienskip wei sjen. De wettersportferiening WVS fan Sint Nyk wol, as eigner fan it wetter en […]

Besjoch projekt  

It lêste nijs

20 June 2023

Natuerhúskes voor Margje- en Tsjûkepôlle

Fryslân is gastvrij voor haar bezoekers. Daar hoort het gemak van een toilet bij, ook in het buitengebied. Natuerhúskes bieden een oplossing.

Lês mear ...
24 May 2023

Natuur- en Cultuurweek van Jong Tsjûkemar geopend

Gedeputeerde Friso Douwstra van provincie Fryslân heeft 8 mei de Natuur- en Cultuurweek van Jong Tsjûkemar geopend.

Lês mear ...
11 May 2023

Composteren bij de boer

Op eigen erf biomassa composteren voor duurzamere landbouw, dat is Agricycling. Steeds meer boeren sluiten zich bij deze coöperatie aan.

Lês mear ...
8 May 2023

Aftrap Jong Tsjûkemar Ûntdekt

Gedeputeerde Friso Douwstra deed 8 mei de aftrap voor Jong Tsjûkemar Ûntdekt. Met een gedicht van Sigrid Kingma en een lied van Sipke de Boer.

Lês mear ...