Project Buorkjen mei Wearde

Buorkjen mei Wearde

In stikmennich jonge boeren foarmje mei de Klub fan Oanjagers de wurkgroep “Buorkjen mei Wearde”. De sintrale fraach dêr’t sy oer gear binne, is: […]

Besjoch projekt  

Gebietsûnderwiis

Gebietsûnderwiis yn de Tsjûkemar-krite betsjut de ferbining mei de eigen krite foarinoar krije by de bern op de basisskoallen. En sadwaande de betrutsenens by […]

Besjoch projekt  

Dei-rekreaasje Ûlesprong

Dei-rekreaasje Ûlesprong draacht by oan de Tsjûkemar as bestimmingsmar. Der lizze konkrete kânsen foar dei-rekreaasje. Ien ûnderdiel dêrfan is de realisaasje fan in Kabelwetterskibaan, […]

Besjoch projekt  

Survivalbaan Eastersee

De survivalbaan yn Eastersee is op freed 13 september 2019 offisjeel iepene troch wethâlder Frans Veltman fan de gemeente De Fryske Marren. Al yn […]

Besjoch projekt  

Panoramaplakken

It projekt ‘Kultuerrûte’ wol derop ta om lân en wetter meiinoar te ferbinen. Betrutsenen hawwe de Stifting Kulturele Rûte Tsjûkemar oprjochte. Sy meitsje regelmjittich […]

Besjoch projekt  

Súdeast-igge

Fyts- en kuierrûtes by de suderigge lâns lizze deun oan de wetterkant. Op oare plakken lizzen de fyts- en kuierrûtes fier fan de mar […]

Besjoch projekt  

Swimmersstee Headammen

De Headammen lit in privaat-publyk ynysjatyf út de mienskip wei sjen. De wettersportferiening WVS fan Sint Nyk wol, as eigner fan it wetter en […]

Besjoch projekt  

It lêste nijs

7 September 2020 Optimist on Tour

Optimist on Tour was een groot succes!

Optimist on Tour in Delfstrahuizen was een groot succes! Meer dan 550 kinderen hebben op de Tsjûkemar kennis gemaakt met de watersport.

Lês mear ...
4 July 2020 Optimist on Tour in de Tsjûkemar

Optimist on Tour yn de Tsjûkemar-krite

Optimist on Tour komt op 27, 28 en 29 augustus 2020 weer langs in de regio van de Tsjûkemar. Kom meedoen met dit watersportfeestje!

Lês mear ...
2 June 2020 Waardevol werk van boeren

Waardevol werk van boeren

De werkgroep ‘Buorkjen mei Wearde’, van de Club van Aanjagers en jonge agrariërs, willen mensen meer bewust maken van het boerenleven.

Lês mear ...
2 June 2020 Het blijft een ontdekkingstocht

“Het blijft een ontdekkingstocht”

Hoe staat het inmiddels met het, door de Club van Aanjagers in 2016 opgestelde, uitvoeringsplan voor meer leefbaarheid en recreatie?

Lês mear ...