Aftrap Jong Tsjûkemar Ûntdekt

Aftrap Jong Tsjûkemar Ûntdekt

Publisearre op:

Gedeputeerde Friso Douwstra deed 8 mei de aftrap voor “Jong Tsjûkemar Ûntdekt”. Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma, inspireerde met haar eigen gedicht over de Tsjûkemar en Sipke de Boer zette iedereen in beweging met zijn eigen lied over de Tsjûkemar. Na deze feestelijke opening ging Jong Tsjûkemar Ûntdekt van start.

Tekst van het gedicht van Sigrid Kingma.

Der wie ris in mar
en ek in grut fjoer
Margje rôp Tsjûke
de molke wie djoer
Tsjûke rôp Marg
de echo bleau oer

Der is no in mar
der’t in tsjerkhôf fersûpte
it spûkjende wetter
dat woeks as in rûpke
en liet silers sjonge
klupke nei groepke

Der is wol in mar
it draait net om ‘t gemaal
om swiere skiednis
en sels net oer taal
‘t giet altyd oer minsken
mei elk in eigen ferhaal