Buorkjen mei Wearde

Buorkje mei Wearde

Buorkjen mei Wearde

Publisearre op:

In stikmennich jonge boeren foarmje mei de Klub fan Oanjagers de wurkgroep “Buorkjen mei Wearde”. De sintrale fraach dêr’t sy oer gear binne, is: “Hoe wolle wy oer sa’n tweintich jier ús boerebedriuw trochjaan?” In grutte frage, dêr’t lyts oan begûn wurdt troch yn te setten op mear wurdearring fan de boargers foar de boeren.

De foarstap wurdt nommen yn de maitiid fan 2020 troch 17 kilometer bêrms yn te siedzjen mei in blomryk mingsel. Hjirmei wurdt ek lyts begûn, nammentlik yn de Ychtenerfeanster- en Follegeastmerpolders. Yn oparbeidzjen mei de Stifting Kulturele Rûte Tsjûkemar en de stjoergroep Krite-ûnderwiis Tsjûkemarkrite meitsje wy der wat breders fan: oparbeidzjen, kennis dielen en jong begjinnen sille de grûnslach foar begryp foarmje.