Subsidiegevers

In de periode april 2016 tot en met juni 2018 heeft de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA) voor de ontwikkeling en ten dele de uitvoering van haar projecten kunnen beschikken over een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân, grote maatschappelijke initiatieven.

In de periode januari 2019 tot en met …. heeft de CvA een tweede subsidie van de Provincie Fryslân gekregen bedoeld om het projectplan ‘Grutte Ynisjativen út de mienskip: pilot Tsjûkemar’ ten uitvoer te brengen.