Optimist on Tour yn de Tsjûkemar-krite

Optimist on Tour in de Tsjûkemar

Optimist on Tour yn de Tsjûkemar-krite

Publisearre op:

Optimist on Tour in de Tsjûkemar-regio

Optimist on Tour is in rûnreizgjend wettersport-wjerfarren dêr’t bern alhiel fergees yn ‘e kunde komme kinne mei de wettersport. Under begelieding fan diplomearre en ântûzjaste lesjouwers farre bern har earste “see”-milen yn in Optimist-sylboatsje of kinne se kanoje, “SUP”je of plankjesile. Dêrnjonken soargje de Alderheislikste Aquaroller en it spesjale Optimist on Tour Laboratorium, dêr’t bern op in boartlike wize wer mear leare oer mar en wetter, foar in protte wille.

Sûnt it begjin fan Optimist on Tour yn 2014 binne hast 90.000 bern yn ‘e kunde kommen mei de wettersport. In soad fan bizze bern hawwe neitiid in oerstapke makke nei in pleatslike wettersportferiening of syl- en farskoalle.

Optimist on Tour yn de Tsjûkemar

Optimist on Tour komt foar de twadde kears lâns yn de Tsjûkemar-krite. De Klub fan Oanfiterders, alve basisskoallen út de omjouwing en it Wettersportbûn biede op 27, 28 en 29 augustus 2020 in wier wettersportfeestje oan, op it strân fan Dolsterhuzen. En fansels op it wetter fan de Tsjûkemar.

Op 27 en 28 augustus is Optimist on Tour der spesjaal foar de bern fan de 11 basisskoallen, op 29 augustus meie alle bern meidwaan. Dit is dyn kâns om, meiinoar, mei dyn kammeraten en kammeraatskes, silen te learen of kanojen of supjen. Dochsto ek mei? Meld dy dan nó oan op de site fan it Wettersportbûn!